Regulaminy

Regulamin SALI ZABAW DLA DZIECI

1.Na sali zabaw dzieci przebywają pod ścisłą opieką rodziców/opiekunów.
2.Na sale zabaw wchodzimy o pełnych godzinach zegarowych.
2.Rodzice/opiekunowie mogą przebywać na sali zabaw wraz z dziećmi.
3.Dzieci w wieku od 3 lat mogą zostawać na sali pod opieką personelu, za zgodą personelu i po podpisaniu stosownego oświadczenia.
4.Buty i wierzchnie ubranie pozostają w szatni, na sali zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach.
5.Na salę opiekunowie wchodzą w skarpetkach.
6.Do toalety dziecko idzie tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
7.Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia.
8.Dzieci bawiące się na sali zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego (zegarków, okularów, biżuterii i jakichkolwiek innych przedmiotów mogących zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy — dotyczy to także własnych zabawek).
9.Za rzeczy zagubione, bądź pozostawione na sali zabaw Akademia Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności.
10.Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
11.Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością rozstrzyga obsługa pracująca w danym dniu.
12.Sala przeznaczona jest do zabawy dla dzieci od 1 roku do 12 lat.
13.W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
14. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
15.W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej z opinią lekarską w naszej placówce.
16.Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
17.Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
18.Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice.
19.Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
20.Właściciel zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć robionych podczas zabawy ,zajęć lub innych do celów promocyjnych chyba, że rodzic pisemnie zastrzeże sobie, że nie wyraża zgody na ich wykorzystanie.
21.Rodzic/opiekun zobowiązuje się do odbioru dziecka w ustalonym z personelem czasie, jeśli nie dokona tego dziecko zostaje pod opieką personelu i zostaje naliczona dodatkowa opłata zgodna z cennikiem.
22.Dziecko zostające pod opieką personelu musi mieć zapewniony napój( woda ,sok,herbata) jeśli nie ma, personel może dokonać zakupu napoju w automacie na terenie klubu, zobowiązując tym samy rodzica/opiekuna do zwrotu poniesionych kosztów.
24.Osoby korzystające z ofert promocyjnych wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji na temat najnowszych promocji,chyba że nie wyrażą zgody w formie ustnej lub pisemnej.
23.Przyjmuje się,że rodzic opłacając zabawę, zajęcia dodatkowe lub urodziny zapoznał się z powyższym regulaminem i akceptuje go.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH DLA DZIECI

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Akademii Rekreacji zwanej dalej Akademią, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Zapisując dziecko na zajęcia do Akademii Rodzic jest świadom stanu zdrowia dziecka oraz kondycji fizycznej. Akademia nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć.
3. Podczas zajęć dzieci pozostają pod opieką instruktorów prowadzących zajęcia dopiero po podpisaniu przez rodziców oświadczenia o przynależności do Akademii.
4.Zajęcia trwają zgodnie z harmonogramem, przyjmując ruchomość zajęć do 5 minut tzn. mogą skończyć się wcześniej do 5 minut np.: w przypadku słabszej kondycji psychiczno-fizycznej dzieci danego dnia.
5. Za dzieci po zajęciach lub przed przebywające na terenie obiektu Akademii Rekreacji odpowiadają rodzice.
6.Rodzic jest zobowiązany do punktualnego odbioru dziecka po zajęciach.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach z winy kursanta, Akademia nie zwraca opłat za niewykorzystane zajęcia; zajęcia przepadają.
8. Akademia zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z obowiązującym grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs – Akademia zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Akademia zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia zajęć.
9. Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 3, Akademia zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty.
10. Wysokość opłat może ulec zmianie.
11. Opłata za zajęcia dodatkowe dla dzieci musi być opłacona co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
12. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć rodzic automatycznie zwolniony jest z płacenia miesięcznej opłaty bez konieczności wypowiadania umowy.
13. Miesięczna nieobecność dziecka podczas zajęć, gdy chce nadal w nich uczestniczyć w tej samej grupie zobowiązuje rodziców do opłacenia zaległego miesiąca.
14. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Akademii i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
15. Akademia zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć , turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych chyba ,że uczestnik lub opiekun uczestnika zastrzeże w formie pisemnej ,że nie wyraża zgody na ich wykorzystanie.
16. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez zarządcę Annę Krzywonos-Paśko.

Regulamin urodzin

1. Urodziny odbywają się w siedzibie Akademii Rekreacji w Rzeszowie.Do dyspozycji zamawiających imprezę są dwie salki (jedna wyłącznie do ich dyspozycji salka na posiłek i duża sala zabaw wspólnie z innymi uczestnikami Akademii Rekreacji)
2. Cała impreza prowadzona jest przez animatorkę.
3. Maksymalna liczba dzieci na urodzinach wynosi 20 osób (dzieci).
4. Urodziny trwają 3 godziny.
5. Urodziny rozpoczynają się i kończą zgodnie z umówionymi godzinami +20 minut przed urodzinami i 20 minut po urodzinach. W tym dodatkowym czasie dzieci są pod opieką rodziców.
6. Wstępnej rezerwacji urodzin można dokonywać mailowo lub telefonicznie na min. 10 dni przed planowaną imprezą.
7. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł. Wpłaty dokonywać można osobiście w siedzibie Akademii lub przelewem. Wpłata zaliczki jest dla nas potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z regulaminem urodzin i akceptują go.
8. W przypadku rezygnacji z imprezy na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem, zaliczka nie ulega zwrotowi.
9. Wszelkie zmiany dotyczące ilości dzieci uczestniczących w przyjęciu, należy zgłaszać minimum 3 dni przed planowaną datą urodzin. W przeciwnym razie, w przypadku, gdy w urodzinach uczestniczy mniejsza ilość dzieci, niż zadeklarowana, organizator ponosi koszty za pierwotnie podaną liczbę gości.
10. Dopłata do urodzin następuje w dniu urodzin, po przybyciu wszystkich gości.
11. Organizator (prawny opiekun jubilata) ponosi odpowiedzialność za zaproszonych gości.
12. Zamawiający przyjęcie lub inna osoba dorosła powinna przebywać na terenie Akademii podczas trwania urodzin.
13. Zleceniodawca urodzin ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników zabawy.
14. Dzieci uczestniczące w przyjęciu bawią się w skarpetkach lub butach zmiennych.
15. Poczęstunek zapewnia rodzic jubilata lub Akademia Rekreacji za dodatkową opłatą ustalaną indwywidualnie.
16. Akademia Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku.
17. Akademia Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za produkty żywnościowe przyniesione przez organizatora imprezy lub gości.
18. Na terenie Akademii Rekreacji obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DOROSŁYCH

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Akademii Rekreacji zwanej dalej Akademią, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Zapisując się na zajęcia do Akademii Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Akademia nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć.
3. W przypadku nieobecności na zajęciach z winy kursanta, Akademia nie zwraca opłat za niewykorzystane zajęcia; zajęcia przepadają.
4. Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba, termin ważności karnetu nie ulega przedłużeniu czasowemu.
5. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do rejestracji w recepcji przed każdymi zajęciami..
6. Akademia zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z obowiązującym grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs – Akademia zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Akademia zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia zajęć.
7. Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 3, Akademia zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty.
8. Wysokość opłat może ulec zmianie.
9. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Akademii i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
10. Akademia zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć , turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych chyba ,że uczestnik lub opiekun uczestnika zastrzeże w formie pisemnej ,że nie wyraża zgody.
11. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez zarządcę Annę Krzywonos-Paśko.