Regulaminy

Regulamin SAL TRENINGOWYCH

1.Na sali dzieci przebywają pod ścisłą opieką rodziców/opiekunów.
2.Na sale wchodzimy o wyznaczonych na trening  godzinach .
3.Rodzice/opiekunowie mogą przebywać na sali  wraz z dziećmi na pierwszym treningu.
4.Dzieci w wieku od 3 lat mogą zostawać na sali pod opieką personelu, za zgodą personelu i po podpisaniu stosownego oświadczenia.
5.Buty i wierzchnie ubranie pozostają w szatni, na sali TRENINGOWEJ obowiązuje odpowiedni strój.
6.Na salę opiekunowie wchodzą w skarpetkach.
7.Do toalety dziecko idzie tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
8.Na teren sali treningowej  nie wnosimy jedzenia ani picia.
9.Dzieci na sali  nie mogą mieć przy sobie nic ostrego (zegarków, okularów, biżuterii i jakichkolwiek innych przedmiotów mogących zagrażać ich bezpieczeństwu podczas  treningu — dotyczy to także własnych zabawek).
10.Za rzeczy zagubione, bądź pozostawione na sali  nie ponosimy odpowiedzialności .
11.Na terenie sali treningowej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
12.Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością rozstrzyga obsługa pracująca w danym dniu.
13. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 roku życia.
14.W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania na sali treningowej dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
15. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu  o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
16.W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali treningowej w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej ,a następnie dostarczyć opinią lekarską do naszej placówki.
17.Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie uznane zostaną za nie powstałe na sali treningowej.
18.Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
19.Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice.
20.Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
21.Właściciel zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć robionych podczas zabawy ,zajęć lub innych do celów promocyjnych chyba, że rodzic pisemnie zastrzeże sobie, że nie wyraża zgody na ich wykorzystanie.
22.Rodzic/opiekun zobowiązuje się do odbioru dziecka w ustalonym z personelem czasie.

23. Na sali treningowej obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego.
24.Przyjmuje się,że rodzic ,zapoznał się z powyższym regulaminem i akceptuje go.

25.Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez zarządcę Annę Krzywonos-Paśko.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH DLA DZIECI

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęcia dodatkowych jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Zapisując dziecko na zajęcia opiekun jest świadomy stanu zdrowia dziecka oraz kondycji fizycznej.
3. Podczas zajęć dzieci pozostają pod opieką instruktorów prowadzących zajęcia dopiero po podpisaniu przez rodziców oświadczenia o przynależności do klubu
4.Zajęcia trwają zgodnie z harmonogramem, przyjmując ruchomość zajęć do 5 minut tzn. mogą skończyć się wcześniej do 5 minut np.: w przypadku słabszej kondycji psychiczno-fizycznej dzieci danego dnia.
5. Za dzieci po zajęciach lub przed przebywające na terenie obiektu  odpowiadają rodzice.
6.Rodzic jest zobowiązany do punktualnego odbioru dziecka po zajęciach.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach z winy kursanta, opłaty nie ulegają zmianie chyba ,że umowa stanowi inaczej.
8. Klub zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z obowiązującym grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs – klub zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa ,klub  zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia zajęć.
9. Jeżeli ilość Uczestników w grupie  zmniejszy się znacząco klub  zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty.
10. Wysokość opłat może ulec zmianie.
11. Opłata za zajęcia dodatkowe dla dzieci musi być opłacona co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca.
12. W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć opiekun zwolniony jest z płacenia miesięcznej opłaty po wypowiedzeniu umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
13. Miesięczna nieobecność dziecka podczas zajęć, gdy chce nadal w nich uczestniczyć w tej samej grupie zobowiązuje rodziców do opłacenia zaległego miesiąca.
14. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do klubu i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
15. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez zarządcę Annę Krzywonos-Paśko.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w klubie ,jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Zapisując się na zajęcia do klubu, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Klub nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
3. W przypadku nieobecności na zajęciach z winy kursanta, klub nie zwraca opłat za niewykorzystane zajęcia; zajęcia przepadają.
4. Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba, termin ważności karnetu nie ulega przedłużeniu czasowemu.
5. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do rejestracji w recepcji przed każdymi zajęciami.
6. Klub zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z obowiązującym grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs – klub zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zorganizowania zastępstwa klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia zajęć.
7. Jeżeli ilość Uczestników w grupie zmniejszy się znacząco, klub zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty.
8. Wysokość opłat może ulec zmianie.
9. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do klubu i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
10. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez zarządcę Annę Krzywonos-Paśko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *